top of page

Polityka prywatności 
dla firm ascenizacyjnych

 

Polityka prywatności aplikacji mobilnej EcoSanity

§1. Definicje

 

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym Polityce prywatności pisane z dużej litery, oznaczają:

 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 2. Właściciel Aplikacji (zwany dalej Właścicielem) - NMG z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz).

 3. Administrator - jednostka samorządu terytorialnego (gmina) korzystająca z odpłatnych Usług świadczonych przez Właściciela na zasadach określonych w Umowie.

 4. Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie, która jest uprawniona do korzystania z Aplikacji Mobilnej. Osobami tymi są mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego (Administratora), którzy będą samodzielnie wprowadzać dane oraz podmioty świadczący usługi asenizacyjne. Użytkownicy nie będą ponosić jakichkolwiek opłat z tytułu  korzystania z Aplikacji Mobilnych.

 5. Podmiot świadczący usługi asenizacyjne -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, z którą Użytkownik zawiera Umowę Ramową oraz składa Zamówienia na realizację Usług posiadająca zezwolenie na świadczenie usług asenizacyjnych zgodnie z Ustawą CPG, którzy będą wprowadzać i edytować dane podczas pracy w terenie.

 6. System ECOSanity (lub System, Serwis) – oprogramowanie, platforma analityczno–zarządcza udostępniana Administratorowi i służąca do pełnej kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych funkcjonująca pod adresem https://ecosanity.cloud. W skład Systemu wchodzi Aplikacja Centralna przeznaczona dla Administratora oraz dwie Aplikacje Mobilne przeznaczone dla Użytkowników, z których nieodpłatne korzystanie przez Użytkowników zapewnione jest w ramach podpisanej z Właścicielem Umowy.

 7. Aplikacja Centralna  - wchodząca w skład Systemu aplikacja przeznaczona dla Administratora (wskazanych przez niego osób), w całości funkcjonująca w modelu SaaS (chmura obliczeniowa), z której korzystanie możliwe będzie przy użyciu przeglądarek internetowych (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari). Aplikacja ta przeznaczona będzie do gromadzenia i przetwarzania wszelkich danych wprowadzanych do Systemu przez Administratora  oraz danych wprowadzanych przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych.

 8. Aplikacja Mobilna  - dwie aplikacje wchodzące w skład Systemu przeznaczone dla Użytkowników (aplikacja mobilna dla podmiotów świadczących usługi asenizacyjne i aplikacja mobilna dla mieszkańców) funkcjonujące w modelu SaaS (chmura obliczeniowa), z których korzystanie możliwe będzie po zainstalowaniu konkretnej aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika z systemem Android lub iOS. Aplikacje Mobilne służyć będą Użytkownikom do wprowadzania danych zgłoszeniowych (a w niektórych przypadkach również do edytowania danych), które będą przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji Centralnej.

 9. Usługi - usługi świadczone przez Właściciela za pośrednictwem Systemu ECOSanity.

 10. Umowa - stosunek prawny łączący Właściciela z  Administratorem, na podstawie którego Właściciel świadczy Usługi na rzecz Administratora oraz zweryfikowanych przez niego Użytkowników. Administrator ma możliwość korzystania z Systemu przez okres obowiązywania Umowy.

 11. Ustawa CPG - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i  przechowywania danych osobowych przez Administratora koniecznych do realizacji usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem Aplikacji Centralnej i Aplikacji Mobilnych.

 2. Dane osobowe wprowadzane do Systemu ECOSanity, Właściciel przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania stanowiącej załącznik do Umowy.

 3. Właściciel jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnianych przez Administratorów i Użytkowników w celu świadczenia Usług. Właściciel dba o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Właściciel jako podmiot przetwarzający przetwarza dane na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich gromadzenie i przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie świadczenia usług.

 

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela na podstawie zawartej umowy pomiędzy Właścicielem a Administratorem (tj. art.6 ust.1lit.b RODO).

 2. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi, dane Użytkowników mogą być również wykorzystywane przez Właściciela oraz Administratora w celu prowadzenia i aktualizowania gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy CPG.

 3. Zbierane dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych.

 4. Dane Osobowe mogą być udostępniane, w szczególności:

  1. pracownikom oraz współpracownikom Administratora,

  2. podmiotom świadczącym usługi asenizacyjne,

  3. podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego.

 5. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do Państw Trzecich.

 6. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe zapewniany jest dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji i usunięcia konta.

 

§ 4. Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji Mobilnych, Właściciel może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Właściciel na rzecz Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), adres zamieszkania Użytkownika, adresy elektroniczne, lokalizacja GPS.

 

§ 5. Dane zbierane automatycznie

 1. Właściciel nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane dotyczące użytkowania Aplikacji, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).

 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Właścicielowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 6. Prawa i obowiązki Właściciela

 1. Właściciel zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Właściciel gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Właściciela usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji,  a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 4. Właściciel ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika zgodnie z §3 ust. 3 i 4 Polityki.

 

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia udostępnionych danych osobowych za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji,  a także dokonać usunięcia konta z Systemu ECOSanity.

 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika konta, Użytkownik utraci możliwość korzystania z Usług.

 4. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. We wszystkich sprawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora, można skontaktować kierując wiadomość e-mail na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wskazany na stronie internetowej danej jednostki samorządu terytorialnego (gminy) korzystającej z  Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu ECOSanity przez Właściciela.

SKONTAKTUJ
SIĘ Z NAMI

_MG_7300.jpg

Jacek Karolczak

Opiekun produktu ECOSanity

Tel: +48 52 370 34 00
bottom of page