top of page

Regulamin
korzystania 
z usług

§1. Definicje

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym regulaminie pisane z dużej litery, oznaczają:

 

 1. Regulamin - niniejszy regulamin,

 2. Usługodawca - NMG z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz). Usługodawca jest jednocześnie właścicielem aplikacji ECOSanity. 

 3. Usługobiorca - jednostka samorządu terytorialnego (gmina) korzystająca z odpłatnych Usług świadczonych przez Usługodawcę na zasadach określonych w Umowie.  

 4. Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie, która jest uprawniona do korzystania z Aplikacji Mobilnej. Osobami tymi są mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego (Usługobiorcy), którzy będą samodzielnie wprowadzać dane oraz tzw. wozacy (podmioty, którzy na podstawie udzielonych przez Usługobiorcę  zezwoleń uprawnieni są do odbioru nieczystości płynnych od mieszkańców), którzy będą wprowadzać i edytować dane podczas pracy w terenie. Użytkownicy nie będą ponosić jakichkolwiek opłat z tytułu  korzystania z Aplikacji Mobilnych.

 5. System ECOSanity (lub System, Serwis) – oprogramowanie, platforma analityczno–zarządcza udostępniana Usługobiorcy i służąca do pełnej kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych funkcjonująca pod adresem https://ecosanity.cloud. W skład Systemu wchodzi Aplikacja Centralna przeznaczona dla Usługobiorcy oraz dwie Aplikacje Mobilne przeznaczone dla Użytkowników, z których nieodpłatne korzystanie przez Użytkowników zapewnione jest w ramach podpisanej z Usługodawcą Umową. 

 6. Aplikacja Centralna  - Wchodząca w skład Systemu aplikacja przeznaczona dla Usługobiorcy (wskazanych przez niego osób), w całości funkcjonująca w modelu SaaS (chmura obliczeniowa), z której korzystanie możliwe będzie przy użyciu przeglądarek internetowych (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.). Aplikacja ta przeznaczona będzie do gromadzenia i przetwarzania wszelkich danych wprowadzanych do Systemu przez Usługobiorcę  oraz danych wprowadzanych przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych.

 7. Aplikacja Mobilna  - dwie aplikacje wchodzące w skład Systemu przeznaczone dla Użytkowników (aplikacja mobilna dla wozaków i aplikacja mobilna dla mieszkańców) funkcjonujące w modelu SaaS (chmura obliczeniowa), z których korzystanie możliwe będzie po zainstalowaniu konkretnej aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika z systemem Android lub iOS. Aplikacje Mobilne służyć będą Użytkownikom do wprowadzania danych zgłoszeniowych (a w niektórych przypadkach również do edytowania danych), które będą przetwarzane przez Usługobiorcę za pośrednictwem Aplikacji Centralnej.

 8. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Systemu ECOSanity.

 9. Umowa - stosunek prawny łączący Usługodawcę z Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy oraz Użytkowników. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Systemu przez okres obowiązywania Umowy.

 10. Dzień rejestracji - dzień, w którym zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w Serwisie, Usługobiorca i Użytkownik wybrał swój identyfikator, tajne hasło i uzyskał możliwość korzystania z Serwisu.

 11. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu, określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy i Użytkowników;

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Systemu ECOSanity, zasady korzystania z Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców (wskazanych przez niego osób) i Użytkowników, będących osobami fizycznymi.

 2. Usługobiorca i Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Systemu ECOSanity  zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji.

 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i jego załącznikami, akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,

 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

 1. Udostępniany Usługobiorcy System wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości jego personalizowania poprzez wyłączenia poszczególnych funkcji czy też rezygnację z wybranych rozwiązań. O zawartości funkcji w systemie decyduje Usługodawca.

 2. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

§3. Rodzaje i zakres usług

 1. Usługi świadczone są na rzecz Usługobiorców oraz Użytkowników za pośrednictwem Systemu ECOSanity.

 2. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Usługobiorców i Użytkowników Usług, które w ujęciu ogólnym polegają na:

 • udostępnianiu Usługobiorcy aplikacji (Aplikacji Centralnej i Aplikacji Mobilnych), zapewniających mu możliwość wykonywania czynności związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych, generowaniem danych oraz dokumentów,

 • przechowywaniu w Serwisie wprowadzonych przez Usługobiorcę lub Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie,

 • aktualizacji Serwisu w sposób umożliwiający Usługobiorcom i Użytkownikom korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego,

 • archiwizacji danych i zabezpieczeniu ich przed utratą,

 1. Usługodawca świadczy Usługi odpłatnie na rzecz Usługobiorcy, natomiast korzystanie z Aplikacji Mobilnych przez Użytkowników nie wiąże się dla nich z jakąkolwiek odpłatnością i jest możliwe przez okres obowiązywania Umowy.

 2. W celu umożliwienia Usługobiorcy korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem Usługodawca dostarcza Usługobiorcy dodatkowe narzędzia w postaci informacji wewnątrzsystemowych dotyczących funkcji Serwisu - nieprofilowane informacje (w tym filmy  instruktażowe) dotyczące możliwości Systemu przeznaczone dla Usługobiorcy i Użytkowników. Ich  celem jest poznanie możliwości funkcjonalnych Aplikacji Centralnej i Aplikacji Mobilnych przez Usługobiorcę i Użytkowników.

 3. Narzędzia wskazane powyżej są immanentnie związane z Systemem i Usługobiorca oraz Użytkownik nie mają możliwości ich wyłączenia. Jedynie od Usługobiorcy Użytkownika zależy, w jakim zakresie wykorzystują oni rzeczone narzędzia.

§ 4. Warunki techniczne korzystania z serwisu i rejestracja

 

 1. Dostęp do Aplikacji Centralnej  możliwy jest z dowolnego komputera Usługobiorcy posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari.

 2. Dostęp do Aplikacji Mobilnych możliwy jest z dowolnego urządzenia mobilnego Użytkownika wyposażonego w system Android w wersji co najmniej 6.0 lub wyposażonego w system iOS w wersji co najmniej 11.0.

 3. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie ECOSanity przez Usługobiorcę / Użytkownika jest odpowiednio rejestracja Usługobiorcy (uprawnionej przez niego osoby/osób) i Użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi w Serwisie.

 4. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu dane wprowadzane przez Usługobiorcę lub Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.

 5. W procesie rejestracji Usługobiorca (uprawniona przez niego osoba lub osoby)  i Użytkownik ustalają własne i znane tylko jemu: login oraz hasło.

 6. Login Usługobiorcy i Użytkownika, będący jego adresem e-mail, stanowi unikalną nazwę Użytkownika, umożliwiającą jego identyfikację w Serwisie.

 7. Hasło Usługobiorcy i Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

 8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 9. Od dnia dokonania rejestracji Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany jest do informowania Usługodawcy (za pośrednictwem Aplikacji Centralnej lub Aplikacji Mobilnych) o wszelkich zmianach danych teleadresowych koniecznych do prawidłowego świadczenia Usług.

 10. Usługobiorca i Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:

 1. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać normalne funkcjonowanie Serwisu, utrudniać jego dostępność innym Usługobiorcom i Użytkownikom,

 2. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Serwisu,

 3. dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Usługodawcy lub podmiotów trzecich.

 

§ 5. Usuwanie konta

 

 1. Usługobiorca i Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z Usług i usunąć swoje konto z Serwisu. 

 2. Konto usuwane jest samodzielnie przez Usługobiorcę lub Użytkownika zgodnie z instrukcją postępowania zamieszczoną pod adresem https://...

 3. Usunięcie konta przez Usługobiorcę jest dobrowolne i nie uprawnia go do zwrotu należności za zakupioną Usługę. Usunięcie konta przez Usługobiorcę powoduje również automatyczne usunięcie kont Użytkowników.

 4. Usunięcie konta przez Usługodawcę następuje automatycznie, w terminie 30 dni od zakończenia umowy, po uprzednim przekazaniu Usługobiorcy danych zebranych w Systemie w formie pliku csv Wcześniejsze usunięcie konta Usługobiorcy może nastąpić wyłącznie z jego inicjatywy poprzez jego działanie, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

 

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

 1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.

 2. W związku ze świadczonymi Usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

 1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,

 2. utraconych przez Usługobiorcę lub Użytkownika korzyści,

 3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługi są świadczone,

 4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową, naturą stosunku oraz zasadami współżycia społecznego.  

 5. skutków udostępnienia przez Usługobiorcę lub Użytkowników jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usług,

 6. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usług przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Usługobiorcę lub Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Usługobiorcę lub Użytkownika przed dostępem takich osób,

 7. przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy Serwisu.

 8. strat danych spowodowanych usunięciem konta przez Usługobiorcę lub Użytkownika

 1. W ramach świadczenia Usługi Usługodawca zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Usługodawca podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu. Usługobiorca i Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Usługodawcę ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Usługodawcy.

 

§ 7. DANE USŁUGOBIORCY I UŻYTKOWNIKA ORAZ ICH OCHRONA

 

 1. Dane Usługobiorcy wprowadzone do Serwisu, stanowią własność Usługobiorcy.

 2. Dane Użytkownika wprowadzone do Serwisu, stanowią własność Użytkownika.

 3. Wszelkie dane Usługobiorcy i Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług, w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu w zakresie kontroli zgłoszeń dotyczących procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych oraz w celu zapewnienia Usługobiorcy i Użytkownikowi możliwości korzystania z dodatkowych narzędzi określonych w § 3 ust. 4.

 4. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Usługobiorcy, Użytkowników wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.

 5. Na ochronę, o której mowa w ust. 4, składają się w szczególności:

 • System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Usługobiorcy i Użytkowników szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.

 • Ograniczony dostęp Usługodawcy - Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Usługobiorcy i Użytkowników, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług.

 • System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Usługobiorcę dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

 • Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Serwisu przez Usługobiorcę i Użytkowników.

 1. Usługobiorca ma prawo wglądu do przechowywanych w Serwisie danych osobowych a także modyfikowania tych danych w każdej chwili.

 2. Użytkownik ma prawo wglądu do przechowywanych w Serwisie swoich danych osobowych a także modyfikowania tych danych w każdej chwili.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Informacje o danych osobowych przetwarzanych w Serwisie oraz o Usługobiorcy jako administratorze danych znajdują się w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

 2. Dane osobowe wprowadzane do Serwisu, wobec których Usługobiorca jest Administratorem Danych, Usługodawca przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania stanowiącej załącznik do Umowy.

 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Usługobiorców i Użytkowników:

 • nazwisko i imiona;

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika )

 • adres zamieszkania Użytkownika;

 • adresy elektroniczne.

 1. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane, niż wskazane w ust. 4, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi.

 2. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę i Użytkowników z Serwisu (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę / Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca / Użytkownik,

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,

 1. inne informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę / Użytkownika z Usług.W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę / Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem, Umową lub zasadami współżycia społecznego, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy/ Użytkownika.

 2. Usługodawca jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Usługobiorców i Użytkowników w celu świadczenia Usług.

 3. Usługodawca dba o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Udostępnienie przez Usługobiorcę swoich danych w celu świadczenia Usługi jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 

 

 

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy i Użytkownikom Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji Centralnej i Aplikacji Mobilnych, jak również na stronie https://ecosanity.cloud

 2. Każdy Usługobiorca i Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 3. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu aktualna wersja zostanie umieszczona na stronie ecosanity.cloud  wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu poprzez Aplikację Centralną oraz Aplikacje Mobilne.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Usługodawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Usługodawcy lub zmiana firmy nie stanowi zmiany umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie internetowej ecosanity.cloud . O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę i Użytkowników poprzez Aplikację Centralną oraz Aplikacje Mobilne.

 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na wskazany poniżej adres poczty elektronicznej: ecosanity@nmgsoftware.pl.

 

Polityka prywatności aplikacji mobilnej EcoSanity

dla mieszkańców

§1. Definicje

 

Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym Polityce prywatności pisane z dużej litery, oznaczają:

 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

 2. Właściciel Aplikacji (zwany dalej Właścicielem) - NMG z siedzibą w Bydgoszczy (ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz).

 3. Administrator - jednostka samorządu terytorialnego (gmina) korzystająca z odpłatnych Usług świadczonych przez Właściciela na zasadach określonych w Umowie.

 4. Użytkownik - osoba posiadająca konto w Serwisie, która jest uprawniona do korzystania z Aplikacji Mobilnej. Osobami tymi są mieszkańcy danej jednostki samorządu terytorialnego (Administratora), którzy będą samodzielnie wprowadzać dane oraz podmioty świadczący usługi asenizacyjne. Użytkownicy nie będą ponosić jakichkolwiek opłat z tytułu  korzystania z Aplikacji Mobilnych.

 5. Podmiot świadczący usługi asenizacyjne -  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, z którą Użytkownik zawiera Umowę Ramową oraz składa Zamówienia na realizację Usług posiadająca zezwolenie na świadczenie usług asenizacyjnych zgodnie z Ustawą CPG, którzy będą wprowadzać i edytować dane podczas pracy w terenie.

 6. System ECOSanity (lub System, Serwis) – oprogramowanie, platforma analityczno–zarządcza udostępniana Administratorowi i służąca do pełnej kontroli procesu odbioru, transportu i zrzutu nieczystości płynnych funkcjonująca pod adresem https://ecosanity.cloud. W skład Systemu wchodzi Aplikacja Centralna przeznaczona dla Administratora oraz dwie Aplikacje Mobilne przeznaczone dla Użytkowników, z których nieodpłatne korzystanie przez Użytkowników zapewnione jest w ramach podpisanej z Właścicielem Umowy.

 7. Aplikacja Centralna  - wchodząca w skład Systemu aplikacja przeznaczona dla Administratora (wskazanych przez niego osób), w całości funkcjonująca w modelu SaaS (chmura obliczeniowa), z której korzystanie możliwe będzie przy użyciu przeglądarek internetowych (Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari). Aplikacja ta przeznaczona będzie do gromadzenia i przetwarzania wszelkich danych wprowadzanych do Systemu przez Administratora  oraz danych wprowadzanych przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych.

 8. Aplikacja Mobilna  - dwie aplikacje wchodzące w skład Systemu przeznaczone dla Użytkowników (aplikacja mobilna dla podmiotów świadczących usługi asenizacyjne i aplikacja mobilna dla mieszkańców) funkcjonujące w modelu SaaS (chmura obliczeniowa), z których korzystanie możliwe będzie po zainstalowaniu konkretnej aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika z systemem Android lub iOS. Aplikacje Mobilne służyć będą Użytkownikom do wprowadzania danych zgłoszeniowych (a w niektórych przypadkach również do edytowania danych), które będą przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji Centralnej.

 9. Usługi - usługi świadczone przez Właściciela za pośrednictwem Systemu ECOSanity.

 10. Umowa - stosunek prawny łączący Właściciela z  Administratorem, na podstawie którego Właściciel świadczy Usługi na rzecz Administratora oraz zweryfikowanych przez niego Użytkowników. Administrator ma możliwość korzystania z Systemu przez okres obowiązywania Umowy.

 11. Ustawa CPG - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i  przechowywania danych osobowych przez Administratora koniecznych do realizacji usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem Aplikacji Centralnej i Aplikacji Mobilnych.

 2. Dane osobowe wprowadzane do Systemu ECOSanity, Właściciel przetwarza na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania stanowiącej załącznik do Umowy.

 3. Właściciel jest podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) udostępnianych przez Administratorów i Użytkowników w celu świadczenia Usług. Właściciel dba o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Właściciel jako podmiot przetwarzający przetwarza dane na podstawie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 5. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich gromadzenie i przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie świadczenia usług.

 

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela na podstawie zawartej umowy pomiędzy Właścicielem a Administratorem (tj. art.6 ust.1lit.b RODO).

 2. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi, dane Użytkowników mogą być również wykorzystywane przez Właściciela oraz Administratora w celu prowadzenia i aktualizowania gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy CPG.

 3. Zbierane dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych.

 4. Dane Osobowe mogą być udostępniane, w szczególności:

  1. pracownikom oraz współpracownikom Administratora,

  2. podmiotom świadczącym usługi asenizacyjne,

  3. podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego.

 5. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane do Państw Trzecich.

 6. Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe zapewniany jest dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji i usunięcia konta.

 

§ 4. Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji Mobilnych, Właściciel może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Właściciel na rzecz Administratora za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, informacje o koncie (nazwa Użytkownika, hasło, indywidualne ID Użytkownika), adres zamieszkania Użytkownika, adresy elektroniczne.

 

§ 5. Dane zbierane automatycznie

 1. Właściciel nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane dotyczące użytkowania Aplikacji, adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).

 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.

 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Właścicielowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.

 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§ 6. Prawa i obowiązki Właściciela

 1. Właściciel zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Właściciel gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Właściciela usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji,  a po tym czasie przez czas równy okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 4. Właściciel ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika zgodnie z §3 ust. 3 i 4 Polityki.

 

§ 7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.

 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia udostępnionych danych osobowych za pośrednictwem narządzi dostępnych w Aplikacji,  a także dokonać usunięcia konta z Systemu ECOSanity.

 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika konta, Użytkownik utraci możliwość korzystania z Usług.

 4. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się przepisy prawa polskiego.

 2. We wszystkich sprawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora, można skontaktować kierując wiadomość e-mail na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych – wskazany na stronie internetowej danej jednostki samorządu terytorialnego (gminy) korzystającej z  Usług świadczonych za pośrednictwem Systemu ECOSanity przez Właściciela.

Załącznik 1.
Polityka prywatności

bottom of page