top of page

DYREKTYWA
91/271/EWG

Uwarunkowania prawne – Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca oczyszczania  ścieków komunalnych

Spełnij wymagania Dyrektywy i w łatwy sposób wykaż, że wszystkie ścieki z szamb trafiają do oczyszczalni.

Dyrektywa Unii Europejskiej 91/271/EWG stanowi, iż aglomeracje odpowiedzialne są za spełnienie poniższych norm dot. ścieków komunalnych:

* RLM – Równoważna liczba mieszkańców określająca wielokrotność ładunku zanieczyszczeń zawartych w ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku  zanieczyszczeń w ściekach z gospodarstw  domowych, odprowadzanych od jednego  mieszkańca w ciągu doby (BZT5 w ilości 60g  tlenu na dobę).

1.

Wskaźnik zbierania ścieków 98%

Dopuszczony obecnie przez KE wskaźnik zbierania ścieków wynosi min. 98%

2.

Konieczność spełnienia norm

wszystkie ścieki muszą być poddane wtórnemu oczyszczaniu lub innemu  równie skutecznemu oczyszczaniu zapewniającemu spełnienie norm w  zakresie BZT5, ChZT i zawiesiny og.

3.

Dwustopniowe oczyszczanie ścieków

od 2005 roku ścieki komunalne powinny być poddane co najmniej  oczyszczaniu dwustopniowemu (mechaniczne i biologiczne) we wszystkich  aglomeracjach powyżej 2000 RLM

4.

Dopuszczenie systemów zapewniających ochronę środowiska

wszędzie tam, gdzie brak jest kanalizacji stosowane mogą być systemy zapewniające ten sam poziom ochrony środowiska, co obszary z kanalizacją

5.

Dodatkowe poddanie oczyszczeniu

ścieki przed odprowadzeniem do obszarów wrażliwych muszą być  dodatkowo poddane oczyszczaniu zapewniającemu spełnienie norm w zakresie azotu og. i fosforu og.

Całe terytorium Polski jest obszarem wrażliwym!

5,22 MLD

NALICZANIE KAR ZA BRAK REALIZACJI DYREKTYWY 

Kara dla Polski za okres 1.01.2016 – 31.12.2020 r.

Uchybienia polskich aglomeracji w stosowaniu norm Dyrektywy

Dyrektywa 91/271/EWG UE zobowiązuje aglomeracje do spełniania wymagań dot. oczyszczania ścieków komunalnych. Obecnie aglomeracje uchybiają tym zobowiązaniom

czego potwierdzeniem jest pismo Ministerstwa Gospodarki Morskiej

i Żeglugi Śródlądowej (DGWiZS.WOW.073.5.17.2020.DP) zgadzające się ze wskazaniami Komisji Europejskiej z dnia 14 maja 2020 r.  C(2020) 2426 finał obligujące Polskę do wypełniania zobowiązań ciążących na niej na mocy dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dot. oczyszczania ścieków komunalnych.

1.

Systemy indywidualne obsługują więcej niż 2000 RLM

2.

nie wykazują zabezpieczenia systemów indywidualnych przed przedostawaniem się ścieków do środowiska

3.

nie wykazują, że wszystkie ścieki z szamb trafiają do oczyszczalni spełniających wymagania dyrektywy

4.

nie wykazują zapewnienia tego samego poziomu ochrony środowiska w systemach indywidualnych jaki zapewniony jest przez systemy zbierania ścieków

5.

nie wykazują regularnych kontroli w zakresie funkcjonowania i konserwacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków

NALICZANIE KAR ZA BRAK REALIZACJI DYREKTYWY 

Kara w przeliczeniu uśrednionym na aglomerację

4,062 MLN

Pismo Ministerstwa dot. realizacji norm DYREKTYWY 

Stanowisko Komisji Europejskiej dot. realizacji norm DYREKTYWY 

bottom of page